Правила понашања

Понашање у школи и односи ученика, запослених и родитеља уређују се правилима понашања у школи сагласно члану 43. Закона о основама система образовања и васпитања. На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/2015) и чл. 76. Статута, Средње правно-економске школе у Београду дана 10.10.2016. године, донео је

 

 

П Р А В И Л А

ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим правилима у Средњој правно-економској школи у Београду (у даљем тексту: Правила) уређују се односи ученика, запослених и родитеља.

 

Члан 2.

У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља.

 

Члан 3.

Запослени у школи имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у школи.

 

II – ПРАВА И ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА

 

Члан 4.

Права ученика у школи остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима, а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад,

2) уважавање личности,

3) свестран развој личности,

4) заштиту од дискриминације и насиља,

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање,

6) подношење приговора и жалби на оцену,

7) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента,

8) информације о његовим правима и обавезама,

9) учествовање у раду органа школе (школски одбор и савет родитеља),

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности ученика у образовно-васпитном процесу уколико права из тачке 1. до 9. овог члана нису остварена.

 

Члан 5.

Ученик и његов родитељ могу да поднесу пријаву директору школе у случају непримереног понашања запослених према ученику, у року од 8 дана од дана наступања случаја.

Директор школе је дужан да пријаву размотри и, уз консултацију са учеником и његовим родитељем, одлучи о њој у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Запослени у школи дужан је да пријави директору, односно школском одбору кршење права ученика из правила и закона.

 

Члан 6.

Ученици имају дужност да:

1) редовно похађају наставу и извршавају школске обавезе,

2) не касне на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада

3) савесно раде на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским програмом,

4) да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи,

5) не ометају извођење наставе и не напуштају час без претходног одобрења наставника,

6) поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи,

7) да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленим у Школи, родитељима ученика и трећим лицима,

8) да се пристојно одевају;

9) благовремено правдају изостанке са часа из школе,

10) чувају школску имовину и негују чистоћу и естетски изглед школских просторија,

11) извршавају и друге обавезе које су утврђене законом и статутом школе.

 

Члан 7.

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељенског старешине, психолога или дежурног наставника.

Ученици треба да се пристојно понашају према наставницима и осталим запосленима у школи.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са школским психологом.

 

Члан 8.

Ученику у школи је забрањено да:

– уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини,

– уноси, односно користи алкохол, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика,

– самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе,

– изражава националну, расну и верску нетрпељивост,

– да за време образовно-васпитног рада користи мобилни телефон и свe другe уређајe којима се може ометати рад,

– пуши у просторијама школе,

– задржава се у ходницима за време часа.

 

Члан 9.

Свако одељење има редара који се недељно мењају према азбучном реду.

Дужности редара су да:

– припреме средства и услове за наставу,

– обрише таблу за време одмора,

– обавештава наставника о одсуству ученика,

– чува личне предмете, књиге и прибор ученика, као и да се стара о хигијени учионице,

– пријављује свако оштећење школске или личне имовине одељенском старешини или дежурном наставнику.

 

Члан 10.

Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана посебним законом или општим актом (Правилником о дисциплинској и материјлној одговорности).

Ученику може да се изрекне васпитно-дисциплинска мера лакше повреде обавеза ученика у складу са општим актом школе, а за теже – у складу са посебним законом.

Васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику само за повреду обавезе учињене у току текуће школске године.

 

Члан 11.

Ученик који закасни на час може да присуствује часу без ремећења наставе.

Закашњење на час дуже од 15 минута сматра се неоправданим изостанком.

 

Члан 12.

Ако ученик изостане са наставе дуже од три радна дана, одељенски старешина ће о томе обавестити родитеље или старатеља ученика.

Родитељ или старатељ је дужан да одмах оправда изостанак своме детету, најкасније три дана од дана изостанка.

 

III – ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

 

Члан 13.

Дужности наставника су да:

– долази у школу најкасније 15 минута пре почетка наставе и других облика рада,

– одлази на време на часове и савесно обавља послове свог радног места,

– обавести о изостајању на време директора школе, секретара или руководиоца смене, ради благовременог организовања замене,

–  се уздржава од радњи којима се крше права ученика и других лица,

– се стара о остваривању права, обавеза и одговорности ученика,

– пријављује директору школе или Школском одбору кршење права ученика,

– користи опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал само у службене сврхе,

– прибави одобрење директора за изношење важних докумената школе као других средстава,

– долази на наставу прикладно одевен и да својим изгледом васпитно делује на ученике,

– поштује распоред дежурства који му одреди директор школе.

 

Члан 14.

Наставнику у школи је забрањено да:

– оштећује имовину школе, ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица,

– уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини,

– пуши у просторијама школе,

– уноси, односно користи алкохол, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством,

– самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе,

– користи мобилни телефон за време одржавања наставе и другог облика рада.

 

Члан 15.

Дежурни наставник је дужан да:

– дође на посао 30 минута пре почетка наставе,

– се стара о одржавању реда и о безбедности у школској згради и школском дворишту,

– обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току дежурства,

– предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности,

– води уредно књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад школе,

– обавести директора о недоласку наставника на наставу ради обезбеђивања замене за одсутног наставника,

– евидентира одржане радитељске састанке, секције, трибине и посете трећих лица чије је присуство најављено и одобрено од стране директора.

 

Члан 16.

Одељенски (разредни) старешина:

– брине о укупном раду и успеху својих ученика,

– води уредно дневник рада, односно разредну књигу и другу прописану евиденцију о образовно-васпитном раду,

– благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију,

– да правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања школског лекара или оправдања родитеља, односно старатеља ученика,

– уписује обавештења за родитеља, односно старатеље у ђачку књижицу и врши контролу да ли су они примали обавештење,

– сарађује са родитељима, односно старатељима ученика и обавештава их о понашању, изостанцима и успеху ученика и пружа информације о другим активностима школе,

– брине о ученицима свог одељења за време екскурзија, излета, културних манифестација, спортских и других ваннаставних активности ученика.

 

Члан 17.

Међусобни односи наставника, осталих запослених у школи, и ученика треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању васпитне улоге школе.

 

Члан 18.

Дужности стручних сарадника јесу да:

– долази у школу најкасније 15 минута пре почетка радног времена,

– обавести директора школе о изостајању са посла,

– остварује сарадњу са наставницима и директором школе,

– остварује сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика,

– извршава друге обавезе утврђене програмом рада стручних сарадника у основној школи.

 

Члан 19.

Дужности запослених на помоћним техничким пословима су да:

– одржавају чистоћу школских просторија и дворишта,

– помажу у раду дежурном наставнику,

– дежурају према утврђеном распореду и сменама и не удаљавају се са радног места без дозволе секретара школе,

– достављају потребан материјал за наставу: обављају своје послове у оквиру радног места; предузимају мере у сарадњи са дежурним наставником да се очува ред и мир, посебно безбедност ученика, запослених у школи и имовини школе,

– свакодневно прегледају учионице, радионице и остале просторије у школи,

– утврђују стање објекта и о томе обавештавају секретара школе,

– предузимају све мере да се, по завршетку рада, обезбеде и закључају објекти школе, погасе светла, провере водоводне, грејне и друге инсталације.

 

IV – ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА И УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Члан 20.

Ученици једног одељења школе образују одељенску заједницу.

Овлашћење и начин рада одељенске заједнице ученика ближе се утврђује статутом школе.

 

Члан 21.

У току школовања организује се рад ученичког парламента ради:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем програму рада, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње,

2) разматрање односа и сарадње ученика и наставника и стручних сарадника,

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање,

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе,

5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

 

Члан 22.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.

Парламент се бира сваке школске године.

Парламент има председника и заменика председника, кога бирају чланови парламента.

 

V – ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Члан 23.

Родитељ, односно старатељ ученика је дужан да:

– прати понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се информише о томе,

– сарађује са одељенским старешином,

– поштује налоге и предлоге дежурног наставника,

– редовно присуствује родитељским састанцима,

– пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада,

– доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању услова живота и рада,

– учествује у раду савета родитеља у складу са статутом и пословником о раду,

– да редовно измирују новчана дуговања према Школи,

– да поштују утврђено време за пријем родитеља

 

Члан 24.

Ученик, родитељ, односно старатељ одговара за материјалну штету, коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

 

 

 

VI – ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И СТРАНАЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА

 

Члан 25.

У школи су забрањене активности којима се угрожавају и омаловажавају групе и појединци на основу расне, националне, језичке, верске или полне припадности, узраста, социјалног и културног порекла, имовинског стања и политичког опредељења.

Под дискриминацијом ученика сматра се свако непосредно или посредно прављење разлика или њихово повлађивање, искључивање или ограничавање, чији је циљ спречавање остваривања права, смањење права или престанак једнаког третмана ученика.

 

Члан 26.

У школи је забрањено физичко насиље и вређање личности ученика и запослених.

У школи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора школе за те сврхе.

 

VII – ЗАШТИТА ПРАВА УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА

 

Члан 27.

Ученик школе, његов родитељ или старатељ има право да поднесе жалбу на оцену, у складу са посебним законом.

Жалба се подноси директору школе у року од три дана, а за ученике завршног разреда – у року од 24 часа од дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства.

Право на приговор директору школе на оцену у току школске године има ученик, односно родитељ у року од три дана од дана саопштавања оцене.

 

Члан 28.

Директор школе у року од три дана, у сарадњи са педагошко-психолошком службом, одлучује о приговору.

Ако директор оцени да је приговор основан и да је оцена супротна закону, образује комисију за проверу знања ученика.

Оцена комисије је коначна.

 

VIII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 29.

Ученици, наставници и остали запослени у школи чине повреду радне обавезе уколико се не придржавају одредаба статута и правилника о одговорности запослених и ученика.

 

Члан 30.

За све што није регулисано овим Правилима примењиваће се закон и статут школе.

 

Члан 31.

Тумачења одредба ових Правила даје школски одбор.

 

Члан 32.

Ова правилa ступају на снагу осмог дана од дана њиховог доношења.

 

Председник Школског одбора

 

Бојан Здравковић

 

 

Правила су заведена под деловодним бројем 28, од 10.10.2016. године, објављена су на огласној табли Школе дана 10.10.2016. године, а ступила су на снагу дана 18.10.2016. године.

 

Српски