Pravila ponašanja

Ponašanje u školi i odnosi učenika, zaposlenih i roditelja uređuju se pravilima ponašanja u školi saglasno članu 43. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Na osnovu člana 57. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13 i 35/2015) i čl. 76. Statuta, Srednje pravno-ekonomske škole u Beogradu dana 10.10.2016. godine, doneo je

 

 

P R A V I L A

PONAŠANjA U ŠKOLI

 

I – OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim pravilima u Srednjoj pravno-ekonomskoj školi u Beogradu (u daljem tekstu: Pravila) uređuju se odnosi učenika, zaposlenih i roditelja.

 

Član 2.

U školi se neguju odnosi međusobnog razumevanja i uvažavanja ličnosti učenika, zaposlenih i roditelja.

 

Član 3.

Zaposleni u školi imaju obavezu da svojim radom i ukupnim ponašanjem doprinose razvijanju pozitivne atmosfere u školi.

 

II – PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA

 

Član 4.

Prava učenika u školi ostvaruju se u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i posebnim zakonima, a škola je dužna da obezbedi njihovo ostvarivanje a naročito pravo na:

1) kvalitetan obrazovno-vaspitni rad,

2) uvažavanje ličnosti,

3) svestran razvoj ličnosti,

4) zaštitu od diskriminacije i nasilja,

5) blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za njegovo školovanje,

6) podnošenje prigovora i žalbi na ocenu,

7) slobodu udruživanja u različite grupe, klubove i organizovanje učeničkog parlamenta,

8) informacije o njegovim pravima i obavezama,

9) učestvovanje u radu organa škole (školski odbor i savet roditelja),

10) pokretanje inicijative za preispitivanje odgovornosti učenika u obrazovno-vaspitnom procesu ukoliko prava iz tačke 1. do 9. ovog člana nisu ostvarena.

 

Član 5.

Učenik i njegov roditelj mogu da podnesu prijavu direktoru škole u slučaju neprimerenog ponašanja zaposlenih prema učeniku, u roku od 8 dana od dana nastupanja slučaja.

Direktor škole je dužan da prijavu razmotri i, uz konsultaciju sa učenikom i njegovim roditeljem, odluči o njoj u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

Zaposleni u školi dužan je da prijavi direktoru, odnosno školskom odboru kršenje prava učenika iz pravila i zakona.

 

Član 6.

Učenici imaju dužnost da:

1) redovno pohađaju nastavu i izvršavaju školske obaveze,

2) ne kasne na nastavu niti na druge oblike obrazovno-vaspitnog rada

3) savesno rade na usvajanju znanja, veština i vrednosti propisanih školskim programom,

4) da u postupku ocenjivanja pokažu svoje stvarno znanje bez korišćenja raznih oblika prepisivanja i drugih nedozvoljenih oblika pomoći,

5) ne ometaju izvođenje nastave i ne napuštaju čas bez prethodnog odobrenja nastavnika,

6) poštuju ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi,

7) da se uljudno ponašaju prema drugim učenicima, zaposlenim u Školi, roditeljima učenika i trećim licima,

8) da se pristojno odevaju;

9) blagovremeno pravdaju izostanke sa časa iz škole,

10) čuvaju školsku imovinu i neguju čistoću i estetski izgled školskih prostorija,

11) izvršavaju i druge obaveze koje su utvrđene zakonom i statutom škole.

 

Član 7.

Odnosi među učenicima treba da budu zasnovani na međusobnoj saradnji i pomoći, drugarstvu, prijateljstvu, uvažavanju i poštovanju ličnosti i pristojnom ophođenju.

Međusobne nesporazume i sukobe učenici rešavaju u okviru odeljenske zajednice, uz posredovanje odeljenskog starešine, psihologa ili dežurnog nastavnika.

Učenici treba da se pristojno ponašaju prema nastavnicima i ostalim zaposlenima u školi.

Međusobne nesporazume i sukobe učenika i nastavnika rešava direktor škole u saradnji sa školskim psihologom.

 

Član 8.

Učeniku u školi je zabranjeno da:

– unosi oružje, oruđe i druga sredstva kojima se mogu naneti ozlede, ugroziti život učenika i zaposlenih, odnosno naneti šteta školskoj i ličnoj imovini,

– unosi, odnosno koristi alkohol, narkotička sredstva i druga sredstva sa psihoaktivnim dejstvom koja mogu ugroziti zdravlje učenika,

– samovoljno rešava međusobne sukobe upotrebom oružja, oruđa i fizičke sile,

– izražava nacionalnu, rasnu i versku netrpeljivost,

– da za vreme obrazovno-vaspitnog rada koristi mobilni telefon i sve druge uređaje kojima se može ometati rad,

– puši u prostorijama škole,

– zadržava se u hodnicima za vreme časa.

 

Član 9.

Svako odeljenje ima redara koji se nedeljno menjaju prema azbučnom redu.

Dužnosti redara su da:

– pripreme sredstva i uslove za nastavu,

– obriše tablu za vreme odmora,

– obaveštava nastavnika o odsustvu učenika,

– čuva lične predmete, knjige i pribor učenika, kao i da se stara o higijeni učionice,

– prijavljuje svako oštećenje školske ili lične imovine odeljenskom starešini ili dežurnom nastavniku.

 

Član 10.

Učenik može da odgovara samo za povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila propisana posebnim zakonom ili opštim aktom (Pravilnikom o disciplinskoj i materijlnoj odgovornosti).

Učeniku može da se izrekne vaspitno-disciplinska mera lakše povrede obaveza učenika u skladu sa opštim aktom škole, a za teže – u skladu sa posebnim zakonom.

Vaspitno-disciplinska mera može da se izrekne učeniku samo za povredu obaveze učinjene u toku tekuće školske godine.

 

Član 11.

Učenik koji zakasni na čas može da prisustvuje času bez remećenja nastave.

Zakašnjenje na čas duže od 15 minuta smatra se neopravdanim izostankom.

 

Član 12.

Ako učenik izostane sa nastave duže od tri radna dana, odeljenski starešina će o tome obavestiti roditelje ili staratelja učenika.

Roditelj ili staratelj je dužan da odmah opravda izostanak svome detetu, najkasnije tri dana od dana izostanka.

 

III – PRAVILA PONAŠANjA NASTAVNIKA I ZAPOSLENIH U ŠKOLI

 

Član 13.

Dužnosti nastavnika su da:

– dolazi u školu najkasnije 15 minuta pre početka nastave i drugih oblika rada,

– odlazi na vreme na časove i savesno obavlja poslove svog radnog mesta,

– obavesti o izostajanju na vreme direktora škole, sekretara ili rukovodioca smene, radi blagovremenog organizovanja zamene,

–  se uzdržava od radnji kojima se krše prava učenika i drugih lica,

– se stara o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti učenika,

– prijavljuje direktoru škole ili Školskom odboru kršenje prava učenika,

– koristi opremu i inventar škole, kao i ostali potrošni materijal samo u službene svrhe,

– pribavi odobrenje direktora za iznošenje važnih dokumenata škole kao drugih sredstava,

– dolazi na nastavu prikladno odeven i da svojim izgledom vaspitno deluje na učenike,

– poštuje raspored dežurstva koji mu odredi direktor škole.

 

Član 14.

Nastavniku u školi je zabranjeno da:

– oštećuje imovinu škole, učenika, zaposlenih, roditelja učenika i trećih lica,

– unosi oružje, oruđe i druga sredstva kojima se mogu naneti ozlede, ugroziti život učenika i zaposlenih, odnosno naneti šteta školskoj i ličnoj imovini,

– puši u prostorijama škole,

– unosi, odnosno koristi alkohol, narkotička sredstva i druga sredstva sa psihoaktivnim dejstvom,

– samovoljno rešava međusobne sukobe upotrebom oružja, oruđa i fizičke sile,

– koristi mobilni telefon za vreme održavanja nastave i drugog oblika rada.

 

Član 15.

Dežurni nastavnik je dužan da:

– dođe na posao 30 minuta pre početka nastave,

– se stara o održavanju reda i o bezbednosti u školskoj zgradi i školskom dvorištu,

– obezbedi za vreme dežurstva nesmetano izvođenje nastave i stara se o ponašanju učenika u toku dežurstva,

– preduzima mere u slučaju narušavanja reda ili ugrožavanja bezbednosti,

– vodi uredno knjigu dežurnog nastavnika i u nju upisuje promene koje su od značaja za život i rad škole,

– obavesti direktora o nedolasku nastavnika na nastavu radi obezbeđivanja zamene za odsutnog nastavnika,

– evidentira održane raditeljske sastanke, sekcije, tribine i posete trećih lica čije je prisustvo najavljeno i odobreno od strane direktora.

 

Član 16.

Odeljenski (razredni) starešina:

– brine o ukupnom radu i uspehu svojih učenika,

– vodi uredno dnevnik rada, odnosno razrednu knjigu i drugu propisanu evidenciju o obrazovno-vaspitnom radu,

– blagovremeno prati ostvarivanje rasporeda časova u svom odeljenju i upozorava nastavnike koji neuredno vode evidenciju,

– da pravda izostanke učenika na osnovu lekarskog opravdanja školskog lekara ili opravdanja roditelja, odnosno staratelja učenika,

– upisuje obaveštenja za roditelja, odnosno staratelje u đačku knjižicu i vrši kontrolu da li su oni primali obaveštenje,

– sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima učenika i obaveštava ih o ponašanju, izostancima i uspehu učenika i pruža informacije o drugim aktivnostima škole,

– brine o učenicima svog odeljenja za vreme ekskurzija, izleta, kulturnih manifestacija, sportskih i drugih vannastavnih aktivnosti učenika.

 

Član 17.

Međusobni odnosi nastavnika, ostalih zaposlenih u školi, i učenika treba da budu zasnovani na uzajamnom poštovanju, razumevanju i saradnji u ostvarivanju vaspitne uloge škole.

 

Član 18.

Dužnosti stručnih saradnika jesu da:

– dolazi u školu najkasnije 15 minuta pre početka radnog vremena,

– obavesti direktora škole o izostajanju sa posla,

– ostvaruje saradnju sa nastavnicima i direktorom škole,

– ostvaruje saradnju sa učenicima i roditeljima, odnosno starateljima učenika,

– izvršava druge obaveze utvrđene programom rada stručnih saradnika u osnovnoj školi.

 

Član 19.

Dužnosti zaposlenih na pomoćnim tehničkim poslovima su da:

– održavaju čistoću školskih prostorija i dvorišta,

– pomažu u radu dežurnom nastavniku,

– dežuraju prema utvrđenom rasporedu i smenama i ne udaljavaju se sa radnog mesta bez dozvole sekretara škole,

– dostavljaju potreban materijal za nastavu: obavljaju svoje poslove u okviru radnog mesta; preduzimaju mere u saradnji sa dežurnim nastavnikom da se očuva red i mir, posebno bezbednost učenika, zaposlenih u školi i imovini škole,

– svakodnevno pregledaju učionice, radionice i ostale prostorije u školi,

– utvrđuju stanje objekta i o tome obaveštavaju sekretara škole,

– preduzimaju sve mere da se, po završetku rada, obezbede i zaključaju objekti škole, pogase svetla, provere vodovodne, grejne i druge instalacije.

 

IV – ODELjENSKA ZAJEDNICA I UČENIČKI PARLAMENT

 

Član 20.

Učenici jednog odeljenja škole obrazuju odeljensku zajednicu.

Ovlašćenje i način rada odeljenske zajednice učenika bliže se utvrđuje statutom škole.

 

Član 21.

U toku školovanja organizuje se rad učeničkog parlamenta radi:

1) davanja mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, merama bezbednosti učenika, godišnjem programu rada, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje,

2) razmatranje odnosa i saradnje učenika i nastavnika i stručnih saradnika,

3) obaveštavanja učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje,

4) aktivnog učešća u procesu planiranja razvoja škole i u samovrednovanju škole,

5) predlaganja članova stručnog aktiva za razvojno planiranje iz reda učenika.

 

Član 22.

Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi.

Parlament se bira svake školske godine.

Parlament ima predsednika i zamenika predsednika, koga biraju članovi parlamenta.

 

V – PRAVILA PONAŠANjA RODITELjA, ODNOSNO STARATELjA UČENIKA I TREĆIH LICA

 

Član 23.

Roditelj, odnosno staratelj učenika je dužan da:

– prati ponašanje, učenje i uspeh svog deteta, odnosno redovno se informiše o tome,

– sarađuje sa odeljenskim starešinom,

– poštuje naloge i predloge dežurnog nastavnika,

– redovno prisustvuje roditeljskim sastancima,

– pruža pomoć školi u ostvarivanju vaspitnog rada,

– doprinosi ostvarivanju planiranih zadataka škole, poboljšanju uslova života i rada,

– učestvuje u radu saveta roditelja u skladu sa statutom i poslovnikom o radu,

– da redovno izmiruju novčana dugovanja prema Školi,

– da poštuju utvrđeno vreme za prijem roditelja

 

Član 24.

Učenik, roditelj, odnosno staratelj odgovara za materijalnu štetu, koju učenik nanese školi, namerno ili iz krajnje nepažnje, u skladu sa zakonom.

 

 

 

VI – ZABRANA DISKRIMINACIJE I STRANAČKOG ORGANIZOVANjA

 

Član 25.

U školi su zabranjene aktivnosti kojima se ugrožavaju i omalovažavaju grupe i pojedinci na osnovu rasne, nacionalne, jezičke, verske ili polne pripadnosti, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovinskog stanja i političkog opredeljenja.

Pod diskriminacijom učenika smatra se svako neposredno ili posredno pravljenje razlika ili njihovo povlađivanje, isključivanje ili ograničavanje, čiji je cilj sprečavanje ostvarivanja prava, smanjenje prava ili prestanak jednakog tretmana učenika.

 

Član 26.

U školi je zabranjeno fizičko nasilje i vređanje ličnosti učenika i zaposlenih.

U školi nije dozvoljeno stranačko organizovanje i delovanje i korišćenje prostora škole za te svrhe.

 

VII – ZAŠTITA PRAVA UČENIKA I RODITELjA

 

Član 27.

Učenik škole, njegov roditelj ili staratelj ima pravo da podnese žalbu na ocenu, u skladu sa posebnim zakonom.

Žalba se podnosi direktoru škole u roku od tri dana, a za učenike završnog razreda – u roku od 24 časa od dana dobijanja đačke knjižice, odnosno svedočanstva.

Pravo na prigovor direktoru škole na ocenu u toku školske godine ima učenik, odnosno roditelj u roku od tri dana od dana saopštavanja ocene.

 

Član 28.

Direktor škole u roku od tri dana, u saradnji sa pedagoško-psihološkom službom, odlučuje o prigovoru.

Ako direktor oceni da je prigovor osnovan i da je ocena suprotna zakonu, obrazuje komisiju za proveru znanja učenika.

Ocena komisije je konačna.

 

VIII – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 29.

Učenici, nastavnici i ostali zaposleni u školi čine povredu radne obaveze ukoliko se ne pridržavaju odredaba statuta i pravilnika o odgovornosti zaposlenih i učenika.

 

Član 30.

Za sve što nije regulisano ovim Pravilima primenjivaće se zakon i statut škole.

 

Član 31.

Tumačenja odredba ovih Pravila daje školski odbor.

 

Član 32.

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog donošenja.

 

Predsednik Školskog odbora

 

Bojan Zdravković

 

 

Pravila su zavedena pod delovodnim brojem 28, od 10.10.2016. godine, objavljena su na oglasnoj tabli Škole dana 10.10.2016. godine, a stupila su na snagu dana 18.10.2016. godine.

 

Srpski