Nastava


Nastava u Školi je organizovana u malim grupama u prijatnom ambijentu i u odnosima međusobnog uvažavanja i poštovanja. Upisom u Srednju školu UŠĆE učenici ulaze u akademsko okruženje, gde Škola koristi nastavnu bazu  fakulteta  članica IOS-a, koji već imaju uspostavljenu  saradnju za obavljanje stručnih praksi u preduzećima, javnoj upravi, advokatskim kancelarijama, sudovima, agencijama, bankama, privrednim komorama, privatnim firmama i drugim odgovarajućim organizacijama i ustanovama. U sopstvenoj režiji se organizuje praktičan rad u virtuelnoj simulaciji preduzeća, simulaciji suđenja, vežbanje besedništva, rešavanje ekonomsko-pravnih problema, osnivanju sopstvenih firmi, pisanju predstavki, tužbi, žalbi, poslovnih pisama, o kulturi poslovne komunikacije  i sl. Cilj je osposobiti učenike  da se u što kraćem vremenu uključe u proces rada kod poslodavaca ili da osnuju sopstveni biznis.


Srednja škola UŠĆE je jedinstvena ustanova po *kadrovskim potencijalima, gde je na najbolji mogući način uspostavljena veza između značajnog  pedagoškog iskustva i mladosti. Ubrzane svakodnevne promena  koje prate razvoj nauke  iziskuju potrebe za novim znanjima, veštinama i sposobnostima, što zahteva od nastavnog kadra da prati rezultate novih naučnih i tehnoloških dostignuća.  Saglasno tome, Osnivač Škole  je posvećen ideji stalnog usavršavanja nastavnog osoblja, kako bi moglo  adekvatno da odgovori na nove izazove u oblasti  obrazovanja i da svojim učenicima  prenese znanja koja su u skladu sa potrebama savremenog sveta.  Da bi učenici stekli  šira znanja,  pored  propisanih obaveznim nastavnim planovima i programima, u obrazovnom procesu, osim zaposlenih profesora u Srednjoj školi UŠĆE,  učestvuju i profesori i asistenti sa fakulteta, koji su u sastavu IOS-a, kao i brojni gostujući predavači i stručni saradnici.

 

Škola  poseduje savremeno opremljen prostor  i učenicima u nastavi omogućava korišćenje  savremenih informacionih tehnologija (elektronskih tabli, računara, tablet računara i sl), laboratorija, kreativnih radionica, tematskih učionica   i sl. Tableti, koje učenici dobijaju pri upisu, koriste se u nastavi i kao elektronska đačka knjižica. U elektronskoj  đačkoj knjižici učenik može pristupiti snimljenim  časovima nastave, elektronskoj biblioteci, vežbama i pregledu ocena po predmetima, kao i svim bitnim informacijama i aktivnostima vezanim za školu.  Kontrolni zadaci iz pojedinih predmeta polažu se na tabletu.

Svaki učenik u Školi ima svoju kasetu u koju može odložiti knjige, školski pribor i sportsku opremu.

Radi veće bezbednosti učenika Škola raspolaže sistemom video nadzora.